Uw privacy

Dit privacyreglement is van toepassing op de dienstverlening van Trialis Consult, gevestigd te Utrecht.

Ik doe mijn uiterste best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer:
Dat ik zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens en gehouden ben aan een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Dat ik er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens en uw elektronisch dossier goed is beveiligd tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Dat ik zonder uw expliciete toestemming geen gegevens aan derden verstrek. Ook niet aan andere hulpverleners, bijvoorbeeld voor afstemming, overdracht als de therapie, de coaching of de supervisie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik als uw behandelaar, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wkkgz en de beroepscode van mijn beroepsorganisatie. Uw dossier bevat gegevens over de voortgang van de begeleiding. Als behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

De bewaartermijn van persoonsgegevens is niet langer dan strikt noodzakelijk, dat betekent dat het cliëntendossier tot 2 jaar na uw laatste bezoek wordt bewaard.
Alleen bij verrichte werkzaamheden worden de factuurgegevens in het kader van de wettelijke fiscale verplichting 7 jaar bewaard.
U kunt altijd uw dossier inzien en u heeft het recht om het dossier te laten verwijderen, met uitzondering van de delen waarvoor een wettelijke bewaarplicht geldt, zoals bijvoorbeeld de gegevens die nodig zijn voor de belastingaangiftes.

VERMELDING OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de volgende gegevens vermeld:
Uw naam, adres en woonplaats
de datum van het consult
een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘psychosociaal consult’, of ‘relatietherapie’
de kosten van het consult
De zorgnota wordt per e-mail of per post aan u verzonden.

PRIVACY OP DE WEBSITE
Door het gebruiken van de website www.trialis-consult.nl gaat u akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy-statement.

Op deze website worden geen tracking- of marketing-cookies gebruikt, maar uitsluitend technische cookies voor het goed functioneren van de website.